Проф. д-р Христо Бонджолов е преизбран за ректор на ВТУ